Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 18 2014

jehna
0957 5e5d
jehna
jehna
jehna
Za rok też już mnie nie poznasz - wybacz.
— Miuosh "Bawełna"

November 12 2014

jehna
4712 2f3d
jehna

November 03 2014

4548 be1d
Reposted fromnosmile nosmile viamarlylee marlylee
jehna
Właściwe słowa nie wiadomo dlaczego, zawsze przychodzą za późno.
— Haruki Murakami
Reposted fromcoconutmousse coconutmousse viawonderwall wonderwall
jehna
6593 58f2
Reposted byiwillkillmyself iwillkillmyself
jehna
6295 a61f 500
jehna
6041 d729
jehna
5480 86bf 500
Reposted byidarueverybodyliesselclassicoblackandblue
jehna
4898 e823

October 31 2014

jehna
6205 593c
Reposted fromtrustuff trustuff viaclintwestwood clintwestwood
jehna
Nie ma nic głupszego i upadlającego niż walka o czyjąś miłość.
— Hłasko
Reposted fromrudelubie rudelubie viaclintwestwood clintwestwood

October 30 2014

jehna
jehna
“Chciałbym już móc z Tobą dzielić łóżko, poduszkę, sen i życie. Wiesz?”
— znalezione
Reposted frombeatkazz beatkazz viaclintwestwood clintwestwood
jehna
6428 0c1f
Reposted fromrol rol viamarlylee marlylee
6930 053f 500
Reposted fromtwice twice viawonderwall wonderwall
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl